"דבר" על הפרשה וההפטרה מהספר "בעקבי פרשיות \ חגים ומועדים" מאת הרב ירחמיאל יעקב דושינסקי - קורא הרב מיכאל דושינסקי

לינק לדברי התורה על הפרשה וההפטרה

מתוך ההקדמה לספר 

בשער

האמורא הבבלי הגדול רבי אבא גדל בבית מדרשם של גדולי בבל וכל ימיו נכסף לארץ הקודש בהגיעו לחופי הארץ נשק כיפי דעכו"' אך כל אותם הימים כשרצה לעלות וגם בהיותו בדרך היתה משאת נפשו שהדברים אותם השמיע בבית מדרשו בבבל בהתאם לצרכי המקום בגולה ולפי דרישות המצב והשעה יתקבלו על דעתם של חכמי המקום גם בארץ הקודש יהא רעוא דאימא מילתא דתתקבל גם שם גם אז בשעות יגון ותוגה נקראתי להשמיע את דבר ה' בגולת ארץ מולדתי ארץ הגר בשנות הדיכוי והרדיפות זכיתי להביא דברי עידוד ותקוות הפדות לאחי הנתונים עמי בצרה במחנות השמד בעבדות כפייה במחצבי הנחשת בהרי סרביה זכיתי להצטרף יחד עם המתנדבים בעם ולהימנות על אלה שהשתחררו ונלחמו בחזית נגד הצורר וגם ליטול חלק בין אלה שניסו לשקם את שרידי יהדות ארץ מולדתי בשבתי בארצותהברית הוזמנתי להביא את בשורת התחיה הלאומית אל לב שלומי אמוני ישראל בכל רחבי היבשת ולאחר מכן לשרת את הפזורה היקרה בדרום יבשת אפריקה על חוותיה ועיירותיה עד שעלה בגורלי לכהן בקהל קודש של העיר קייפטון ומדינותיה ולשאת מדברות ה' בפני קהל עם ועדה מגמתי היתה להסביר את מאורעות הזמן בניהחלוףברוח דבר אלוקינו הנצחי אשר יקום לעולם לעגן את דברי בדברי תורה שבכתב ותורה שבעלפה ברוח אבותי ורבותי גאוני הדורות בראשם אבא מרי הרה"ג יצחק מיכאל בן הרה"ג דוב בער זצ"ל אב"ד נמסטו שבסלובקיה נכדו של הרה"ג יחזקאל רייך זצ"ל אב"ד בנוביץ ונינו של הגאון האדיר ר' קאפל חריף זי"ע תורתה וטוהר חייה של אמי הרבנית הצדקת והמלומדת מרת לאה ע"ה בת הרה"ג אליהו מנחם גויטיין זצ"ל אב"ד העדיעס נכדתו של בעל כסף נבחר ובתה של הרבנית מרת מחלה ע"ה נכדת הגאון האדיר ר' יחזקאל בנעט זי"ע אב"ד דנייטרא היו ענקים לגרגרותי ולוית חן לראשי ועל פי תורתם של רבותי הקדושים שזכיתי לצקת מים על ידיהם הברוכות ובעיקר מורי ורבי הגאון מוהר"ר משה אשר אקשטיין אב"ד ור"מ דק"ק סערעד הי"ד אשר עם בני משפחתו וקהילתו עלו על המוקד ועטרת ראשי הרה"ג הק' רשכבה"ג מרן ר' עקיבא סופר אב"ד ור"מ דפרשבורג זצ"ל אשר תורתם אהבתם וברכתם חופפת על ראשי.כשנאמרו הדברים הכלולים בספרי הקודם בעקבי פרשיות שהוא לקט אמרים על פרשיות השבוע לצרכי השעה והמקומות בהם הושמעו היו הדברים מכוונים ולכן הססתי בשעתו האם להעלותם על ספר ולהפיצם אולם לבסוף הם כונסו לקובץ בשידולם ועידודם של בני עירי ובעיקר מכובדי מר איסר וידן נ"י הנמנה על ראשי בית הכנסת הגדול תפארת ישראל בקייפטון אשר באדיבות לבו סייע בידי להוצאת ספרי לאור עולם דברי העידוד שהניעוני עם צאת ספרי הקודם לאור הן ממדינת ישראל והן מארצות הברית ומארצות אירופה הם ששכנעוני לקבץ יחדיו גם אותם מאמרים המוסבים על חגי ישראל ומועדיו ועל הפטרות השבוע כפי שהמה מופיעים בכרך הנוכחי כמו בהקדמתי בספרי הראשון כן גם בספר השני הנוכחי אציין את הקו שהנחני עולמנו מפולג למחנותמחנות פילוג שלוחרסן בשטחים רבים על רקע זה באו הדברים על ערכי היהדות האלוקית החובקת זרועות עולם והמאחדת תחת כנפיה שמים וארץ גוף ונשמה אמונה ומדע הלכה ואגדה תורה שבכתב ותורה שבעל פה דת ולאום אבות ובנים מדינה ותפוצות גולה וגאולה' יהא רעוא דאימא מילתא דתתקבל אני תפילה כי הדברים יתקבלו על לבם של חכמי המקומות שהספר יגיע לידם ויהי רצון שלא אבוש ירחמיאל יעקב דושינסקי קייפטון שלושים לפטירתה הפתאומית של רעיתי הצנועה מרת לאה גריטא בתם של ר מאיר מינץ ושפרינצא לבית לוי ע"ה 

ועליה יאמר
"ושם אשה גדולה ותחזק בו" מלכים ב ד ה
"מגן בעדי כבודי ומרים ראשי"  תהלים ג